Bedrijf mag geen rechercheonderzoek doen naar zieke werknemer

2

Een bedrijf dat op basis van één tip een werknemer laat observeren door een bedrijfsrecherchebureau, krijgt een verbod onder dwangsom opgelegd. De werkgever had niet genoeg reden om die inbreuk op het privéleven van de werknemer te mogen maken.

De situatie

Een werknemer is sinds 2006 arbeidsongeschikt en ontvangt sinds 2008 van de werkgever een aanvulling op zijn uitkering omdat de werkgever eigenrisicodrager voor de WIA is. Begin november 2010 concludeert de bedrijfsarts dat de werknemer weer gedeeltelijk aan de slag kan, eerst voor 2 uur per week en dat kan opgebouwd worden tot 10 uur per week. De werkgever roept de werknemer op voor een gesprek over werkhervatting. De werknemer laat weten dat hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts en vraagt een deskundigenoordeel aan. Op 13 november laat het UWV weten dat de werknemer per 1 november 100% arbeidsongeschikt is.
Half december laat de werkgever weten dat de werknemer 2 maanden geen aanvulling op de WIA uitkering krijgt omdat hij niet heeft ingezet voor zijn werkhervatting. De werkgever meldt ook dat er naar aanleiding van een anonieme tip een bedrijfsrecherchebureau is ingezet. Uit dat onderzoek blijkt, zo meldt de werkgever, dat de werknemer wel kan werken.

De vordering

De werknemer vordert in een kort geding betaling van de aanvulling zijn uitkering. Hij vordert ook de werkgever, op straffe van een dwangsom, geen onderzoek meer laat doen door een bedrijfsrecherchebureau naar hem en zijn gezinsleden. Hij wil ook dat de werkgever de inhoud van de tip onthult.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de vordering grotendeels toe. De werkgever heeft de loonsanctie niet goed onderbouwd. De maatregel is disproportioneel; de feiten zijn inmiddels door het deskundigenoordeel zijn achterhaald en daarmee is er niet voldoende reden voor inhouding.
Tijdens de rechtszaak kon de werkgever niet onthullen wat de inhoud van de tip was geweest en waarom de werkgever ervan uit ging dat de tip betrouwbaar was. Daarom neemt de rechter aan dat de werkgever geen objectieve en goede reden had om een inbreuk te maken op het privéleven van de werknemer.
De vraag  naar de inhoud van de tip wordt in dit kort geding niet beantwoord omdat dat volgens de rechter geen spoedeisend belang heeft. Dat is een zaak voor een bodemprocedure.

JAR 2011/79
Kantonrechter Den Haag
Inbreuk privacy werknemer
Kort geding
24 februari 2011

Zie ook:
> Camera-observatie van werknemer toegestaan

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. bert boer alphium bv op

    Vijftig procent van alle bedrijven heeft te maken met fraude door eigen personeel. Een gemiddelde fraude bedraagt tienduizend euro. Veel organisaties treffen inmiddels preventieve maatregelen door o.a. nieuw personeel aan de poort te screenen op integriteit. Dat kan op verschillende manieren en is niet kostbaar. Voor een gering bedrag is er al een online integriteitsinterview beschikbaar waarmee bedrijven vooraf het risico kunnen bepalen of een medewerker overgaat tot het plegen van fraude of ander ongewenst gedrag. Gebruikers van dit integriteitsinterview zijn zeer tevreden over de resultaten. Kortom, preventie is het advies om erger te voorkomen. bert boer alphium bv

  2. Hallo BB,
    Doe je ook hetzelfde integriteitsonderzoek voor de bestuurders en de overige zichzelf verrijkende managers? Wat zou het gemiddelde aan fraude op dit werkgeversniveau zijn? Ra Ra!