Praktijkvraag5 vragen over de sectorindeling van de Belastingdienst

0

Een werkgever betaalt sectorpremie aan het sectorfonds. Maar wat is de sectorindeling eigenlijk en hoe weet een werkgever of hij wel juist is ingedeeld?

Een werkgever moet premie werknemersverzekeringen betalen over het premieloon van zijn werknemers. Het premieloon is het loon van de werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit zijn de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO). Het sectorfonds financiert onder meer het eerste halfjaar van de WW. Hiervoor betaalt de werkgever sectorpremie aan het sectorfonds.

1. Hoeveel sectoren bestaan er en waarom zijn er verschillende sectoren?

Het Nederlandse bedrijfs- en beroepsleven en de overheid zijn ingedeeld in 67 sectoren. Elke sector heeft zijn eigen sectorpremiepercentage, afhankelijk van het werkloosheidsrisico in die sector. Hoe hoger het risico dat een werknemer werkloos raakt, hoe hoger de premie. Deze premiedifferentiatie per sector is bedoeld om de werkgevers bewuster te maken van het werkloosheidsrisico en die werkloosheid terug te dringen. Doordat de werkloosheid per jaar per sector toe- of afneemt, verschilt de sectorpremie ook per jaar. Voor de toepassing van het juiste premiepercentage is het dus van groot belang voor de werkgever dat hij in de juiste sector is ingedeeld.

2. Waarvoor is de sectorindeling nog meer van belang?

De sectorindeling is ook van belang voor de premie Werkhervattingskas van kleine en middelgrote werkgevers (premieloon tot € 3.280.000 in 2018), die de uitkeringen WIA en de ZW-flex (deels) financiert. Kleine werkgevers en middelgrote werkgevers (deels) betalen namelijk ook een sectorale premie. Die is gebaseerd op de sectorindeling en moet niet worden verward met de sectorpremie die zij ook betalen en die bestemd is voor het sectorfonds. Bovendien is de sectorindeling vaak belangrijk voor cao en bedrijfstakpensioenfonds. Bij een bepaalde sectorindeling is vaak een bepaalde cao van toepassing met eventueel de verplichte toepassing van een bedrijfstakpensioenfonds.

3. Wie bepaalt de sectorindeling van de werkgever?

De Belastingdienst deelt de werkgever in bij de sector waarin hij thuishoort. Hier kun je als werkgever bezwaar tegen maken.

4. Hoe bepaalt de Belastingdienst in eerste instantie de sectorindeling?

De sectorindeling wordt gemaakt op basis van de verrichte werkzaamheden en de functie die de onderneming van de werkgever in het maatschappelijke verkeer vervult. Om dit vast te stellen gaat de Belastingdienst bij de oprichting van de onderneming af op de omschrijving die de werkgever van de werkzaamheden binnen en van het bedrijf geeft. Het is dus belangrijk dat de werkgever deze omschrijving zo uitgebreid en nauwkeurig mogelijk geeft.

De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast op basis van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). In de Regeling Wfsv staan de sectorindeling en de sectoren vermeld. Bijlage I van de Regeling Wfsv geeft een toelichting van het soort werkzaamheden dat tot een bepaalde sector hoort. Zijn de werkzaamheden anders dan in Bijlage I vermeld, dan deelt de Belastingdienst de werkgever in in de sector waarbij de werkzaamheden van de werkgever het meest aansluiten.

5. Kan de Belastingdienst de sectorindeling wijzigen?

Na verloop van tijd kunnen de werkzaamheden van de werkgever verschuiven naar een andere sector. De Belastingdienst kan de sectorindeling dan wijzigen. Bijvoorbeeld na een onderzoek naar de sectorindeling van de werkgever of op verzoek van de werkgever zelf. Een sectorwijziging heeft natuurlijk gevolgen voor onder meer de sectorpremie, maar kan ook gevolgen hebben voor de aansluiting bij een (andere) bedrijfstakpensioenfonds of cao. Wanneer een werkgever vermoedt dat hij niet in de juiste sector is ingedeeld is het aan te raden dat hij een deskundige inschakelt

Lees meer over:

Over Auteur

Jacqueline Nietveld

Jacqueline Nietveld is auteur voor XpertHR. Daarnaast is zij adviseur loonheffingen en inkomstenbelansting.

Reageer