30%-regeling: vraag- en antwoordbesluit

0

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit met als doel het aantrekken van werknemers uit het buitenland, die beschikken over specifieke deskundigheid welke op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is, (fiscaal) aantrekkelijker te maken. De regeling houdt in dat de werkgever 30% van het loon als extraterritoriale kosten belastingvrij mag vergoeden. Dat is een voordeel voor zowel de werknemer als de werkgever.

Op 1 januari 2012 is de 30%-regeling op een aantal punten aanzienlijk gewijzigd. Deze wijzigingen hebben veel vragen en onduidelijkheid opgeroepen. Met het geactualiseerde vraag- en antwoordbesluit van 23 augustus 2013 heeft de staatssecretaris  van Financiën beoogd deze vragen te beantwoorden en de onduidelijkheden met betrekking tot de toepassing van de 30%-regeling weg te nemen. De belangrijkste punten:

Wisselen van werkgever
Indien de ingekomen werknemer onder de toepassing van de 30%-regeling van werkgever/inhoudingsplichtige wisselt is het  mogelijk om de 30%-regeling voort te zetten. Hiermee maakt de staatssecretaris een uitzondering op het kilometervereiste. De hoofdregel is namelijk dat een ingekomen werknemer gedurende een periode van tenminste 18 van de 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland buiten een straal van 150 km van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Bij wijziging van werkgever hoeft de ingekomen werknemer dan dus niet aan dat vereiste te voldoen. Daarmee wordt een knelpunt in de gewijzigde 30% regeling opgelost.

Nagekomen baten
Slechts inkomsten die zijn genoten tijdens de looptijd van de 30%-regeling komen in aanmerking voor toepassing van de 30% regeling. In een besluit uit 2005 (21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M) gaf de staatssecretaris goedkeuring aan het toepassen van de 30%-regeling op  inkomsten die betrekking hadden op de periode dat de 30%-regeling van toepassing was of waarvoor een onvoorwaardelijk recht bestond voor het einde van de 30% regeling, maar werden ontvangen na afloop hiervan. Die toezegging is nu dus ingetrokken. Omtrent de vraag of op na de afloop van de looptijd van de 30% regeling ontvangen baten de 30% regeling mocht worden toegepast heeft de Hoge Raad zich uitgelaten (zie HR 27 april 2012, nr. 11/01873, BNB 2012/232, LJN BU8932 en HR 11 mei 2012, nr. 11/02953, BNB 2012/233, LJN BU8914). De vraag die rijst is of deze arresten door de wijziging van de looptijd  zijn achterhaald.

TIP
Om discussie te voorkomen, kun je de werknemer het beste een bonus of equity reward toekennen gedurende de looptijd van de 30%-regeling. Dan is er geen discussie dat daarop de 30% regeling van toepassing is.

Gepromoveerden
Werknemers die in de aanloopfase naar het starten met het promoveren arbeid verrichten ter bekostiging van de promotie komen op grond van het geactualiseerde beleidsbesluit nu ook in aanmerking voor de 30%-regeling. Voorheen was het in die situatie niet mogelijk om gebruik te maken van deze faciliteit omdat de eis werd gesteld dat de werknemer voor aanvang van de opleiding niet binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens mocht hebben gewoond. Ook werknemers die voorafgaand aan de promotie een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden kunnen nu, onder de voorwaarde dat het behalen van de titel aanleiding is voor de dienstbetrekking, in aanmerking komen voor de 30%-regeling. De 30%-regeling kan in beide gevallen pas toepassing vinden als de titel van doctor is behaald.

Niet maandelijks
De 30%-regeling hoeft niet maandelijks te worden toegepast. De vrijgestelde vergoeding kan ook na het einde van het kalenderjaar berekend en betaald worden. De werknemer moet dan wel een onvoorwaardelijk recht hebben op de vrijgestelde (30%) vergoeding aan het einde van het kalenderjaar.

Terugwerkende kracht
De wijzigingen hebben terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

Let op!
Het is de vraag of de terugwerkende kracht van dit besluit wel werkt met betrekking tot nagekomen baten. Immers, tot de publicatie van dit besluit was het oude besluit uit 2005 nog geldig; dat was toen immers nog niet ingetrokken. Indien in de periode tot de publicatie van het nieuwe vraag- en antwoordbesluit de 30% regeling is toegepast op een situatie zoals beschreven in het besluit uit 2005, dan kan dat naar mijn mening niet met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt.

 

[([002_RBIAdam-image-1421827.jpeg])]

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl lees je uitgebreidere informatie en voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.